กระลูน

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    น.

    ความเศร้าโศก.

  • ว.

    น่ากรุณา, น่าสงสาร, เช่น อ่อนจิตสวามีอันพูนกระลูนนุกูลภรรยายิ่งยอดกว่าอันภิปราย (สรรพสิทธิ์), เขียนเป็น กระลู่น์ ก็มี.

    (ป. กลูน).