กระลาศรี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ผู้หญิง เช่น รฦกกระลาศรี เสาวภาคย กูเออย (กำสรวล).