กระลัด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -หฺลัด

    กลอน; แผลงมาจาก กลัด

    ว.

    เข้มแข็ง เช่น กระลัดในกลางสงคราม (สมุทรโฆษ).