กระพาก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ปลาตะพาก. (ประพาสไทรโยค). (ดู ตะพาก).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ตะพาก