กระพอก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กล่องสานมีฝาครอบสำหรับใส่อาหาร

  • หม้อ (มงคลทีปนีแปลร้อย กุมภชาดก)

  • กระบะสำหรับใส่กับข้าว เช่น ร่วมกระพอกจอกจานร้านเรือนเดียว (สุ. สอนเด็ก)

  • การเลี้ยงกัน, ที่เลี้ยงกัน.

  • ก.

    พรอก, พูด, เช่น ฟังเสียงกากระพอก บอกข่าวท้าวเสด็จดล (ลอ).