กระปูด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กะปูด.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กะปูด