กระบิ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    แท่ง แผ่น ชิ้น หรือส่วนที่บิหรือแยกออกจากส่วนใหญ่.

  • น.

    หญ้าที่ซับซ้อนกันอยู่ในที่ลุ่มหรือในหนอง เช่น ตัดกระบิในหนองเป็นสองหน (ไกรทอง).