กระนก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -หฺนก

    โบ; แผลงมาจาก กนก

    น.

    ทองคำ. (ไตรภูมิ). (ดู กนก).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กนก