กระทงนา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ตอนหนึ่ง ๆ ของนาซึ่งมีคันกั้น, อันนา ก็เรียก.