กระถินนา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู หญ้าบัว.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู หญ้าบัว

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระถินนา (SPECIES,FLORA (forest),BOTA,RID,(THA)) n.
    Xyris indica