กระต้อยตีวิด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระแตแต้แว้ด.