กระดังงา

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อไม้ต้นชนิด Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson ในวงศ์ Annonaceae ดอกหอม กลีบบาง มี ๖ กลีบ ดอกใช้กลั่นนํ้ามันหอมได้, กระดังงาใหญ่ สะบันงา หรือ สะบันงาต้น ก็เรียก. (เทียบ ม. canaga, kénanga)

  • พรรณไม้ชนิดนี้มีพันธุ์หนึ่งเป็นไม้พุ่ม ดอกมักมีกลีบมากกว่า ๖ กลีบ หอมอ่อน เรียกว่า กระดังงาสงขลา [ Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson var. fruticosa (Craib) J. Sinclair].