กระคน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    น.

    ประโคน คือ สายรัดจากใต้สัปคับไปที่อกช้างหลังขาหน้า แล้วลอดมาบรรจบกันโยงใต้ท้องช้างและที่หน้าขาหน้าไปจากสายชนักที่คอช้าง.