กรสุทธิ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะระ-

    น.

    “การชำระมือให้หมดจด”, พิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีใด ๆ จะต้องชำระมือให้สะอาดเสียก่อน, กระสูทธิ์ ก็ว่า.

    (ส. กรศุทฺธิ).