กรสาปน์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺระสาบ

    แบบ

    น.

    กระษาปณ์ เช่น แลพราหมณ์น้นนได้ทองร้อยกรสาปน เปนลาภด้วยเดอรขอทานทุกวันวารแก่มหาชนทงงหลายบมิขาดเลย (ม. คำหลวง ชูชก).

    (ส. การฺษาปณ).