กรรไตร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กันไตฺร

    น.

    ตะไกร. (ข. กนฺไตฺร; ส. กรฺตริ). (ดู ตะไกร ๑).