กรรมสิทธิ์

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กำมะสิด

  น.

  ความเป็นเจ้าของทรัพย์

  (ส. กรฺม + สิทฺธิ ว่า ความสำเร็จ; ป. กมฺมสิทฺธิ).

 • กฎ

  สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน ในอันที่จะใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน รวมทั้งขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.

  (ส. กรฺม + สิทฺธิ ว่า ความสำเร็จ; ป. กมฺมสิทฺธิ).