กรรมสิทธิ์รวม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    กรรมสิทธิ์ของบุคคลหลายคนที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินร่วมกัน.