กรรมพันธุ์

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กำมะพัน

    น.

    ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่, พันธุกรรม ก็ว่า

    (ส. กรฺม + พนฺธุ; ป. กมฺม + พนฺธุ).

  • มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คือ เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตนเอง.

    (ส. กรฺม + พนฺธุ; ป. กมฺม + พนฺธุ).