กรรมฐาน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมะถาน

    น.

    ที่ตั้งแห่งการงาน หมายเอาอุบายทางใจ มี ๒ ประการ คือ สมถกรรมฐาน เป็นอุบายสงบใจ และวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา.

    (ส.; ป. กมฺมฏฺาน).