กรรมชวาต

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมะชะวาด

    น.

    ลมเกิดแต่กรรม คือ ลมเกิดในครรภ์เวลาคลอดบุตร ได้แก่ ลมเบ่ง เช่น พอถึงพระหัตถ์พระราชเทวีก็ทรงจับเอากิ่งรัง พอเกิดลมกรรมชวาตหวั่นไหวประชวรพระครรภ์ (ปฐมสมโพธิกถา), เขียนเป็น กรรมัชวาต ก็มี.

    (ส. กรฺม + ช ว่า เกิด + วาต ว่า ลม).