กรรมขัย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมะไข

    โบ

    น.

    การสิ้นอายุเพราะกรรม เช่น อันว่าอายุสม์ยังมิควรตายแลมาตายดั่งนั้นชื่อว่ากรรมขัยแล (ไตรภูมิ).

    (ส. กรฺม + ป. ขย).