กรรปาสิก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กับบา-, กันบา-, กับบาสิกะ-, กันบาสิกะ-, กับปา-, กันปา-

  แบบ

  ว.

  อันทอด้วยฝ้าย.

  (ส. การฺปาสิก; ป. กปฺปาสิก).

 • กับปา-, กันปา-

  แบบ

  ว.

  อันทอด้วยฝ้าย, กรรบาสิก ก็ว่า.

  (ส. การฺปาสิก; ป. กปฺปาสิก)