กรรบูร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กันบูน

    แบบ

    น.

    การบูร เช่น กฤษณากระวานการ- บูรกูรกระเหนียดกรร- บูรแกมกำคูนคันธ์ รสจวงกำจรมา (สมุทรโฆษ).