กรรณ-

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน, กันนะ-

    น.

    หู, ใบหู, กลอนใช้เป็น กรรณา ก็มี เช่น กรรณาคือกลีบกาญจ- นปัทม์ (สมุทรโฆษ), ราชาศัพท์ใช้ว่า พระกรรณ.

    (ส. กรฺณ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กรรณ- (RID) pref.
    ear