กรรกศ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กันกด

    แบบ

    ว.

    หยาบช้า, เขียนเป็น กรรกษ ก็มี เช่น อันว่าพระญาติท่ววไท้ บมิหวังไหว้พระตถาคต ใจแลไปกรรกษ บารนีฯ (ม. คำหลวง ทศพร).

    (ส. กรฺกศ).