กรรกฎ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กันกด

    แบบ

    น.

    ปู เช่น จริวจราวจรัลชลจรมกรกรรกฎกูรม์ (สมุทรโฆษ).

    (ส. กรฺกฏ; ป. กกฺกฏ).