กรมธรรม์ประกันภัย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    ตราสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นหลักฐานการรับประกันภัย.