กรมการจังหวัด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    คณะกรมการจังหวัด

  • กรมการจังหวัดแต่ละคนที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรมการจังหวัด. (ดู คณะกรมการจังหวัด).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู คณะกรมการจังหวัด