กรพินธุ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กอระ-

    น.

    ทับทิม เช่น จงแต่งเขนแต่งขันธ์ ผ้าเกราะพรรณรายแพร้ว ดยรดาษแก้วกรพินธุ์ (ม. คำหลวง มหาราช).