กรณิการ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะระ-

    น.

    กรรณิการ์.