กมณฑโลทก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะมนทะ-

    แบบ

    น.

    นํ้าในหม้อ เช่น ชำระพระองค์ด้วยกมณฑโลทก (ม. คำหลวง มหาราช).

    (ป., ส. กมณฺฑลุ ว่า หม้อน้ำ + อุทก ว่า นํ้า).