กถามรรค

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -มัก

    น.

    ลาดเลาแห่งกถา ได้แก่เรื่องที่แต่งตามอัตโนมัติของผู้แต่งว่าด้วยธรรมนั้น ๆ.

    (ส. กถา + มรฺค ว่า ทาง).