กถามรรคเทศนา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -มักคะเทดสะหฺนา

    น.

    เทศนาฝ่ายกถามรรค, คู่กับ สุตตันตเทศนา.

    (ส. -เทศนา ว่า การแสดง).