กดน้ำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ก.

    ใช้กำลังกดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มิดลงไปในนํ้า ในความว่า จับกดน้ำ จับหัวกดน้ำ.