กฏุก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะตุก, กะตุกะ-

    ว.

    เผ็ด, เผ็ดร้อน, เช่น ตรีกฏุก หมายถึงเครื่องยาที่เผ็ดร้อนรวม ๓ อย่าง คือ พริกไทย ดีปลี ขิงแห้ง.

    (ป.).