กฎเสนาบดี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    ดู กฎกระทรวง.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กฎกระทรวง