กฎหมายเหตุ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    จดหมายเหตุ.

  • โบ

    กฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ตราขึ้นหรือเนื่องจากประเพณีซึ่งมีค่าบังคับ.