กฎหมายอาญา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    กฎหมายที่กำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิด และกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับความผิดนั้น.