กฎบัตร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ.