กฎข้อบังคับ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    ข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นแนวทางหรือระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย.