กชกร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กดชะกอน

    กลอน

    น.

    “ดอกบัวคือมือ” คือ กระพุ่มมือ เช่น กชกรต่างแต่งตั้ง ศิรสา (หริภุญชัย).